Kasutustingimused

1. Kasutustingimustes kasutatavad mõisted
Kasutustingimused – Kasutaja poolt Internetikeskkonna kasutamisel kohalduvad tingimused
Internetikeskkond – Internetikeskkond www.tuuber.ee, mis on kättesaadav nii eesti, inglise kui vene keeles
Vahendaja – Tuuber OÜ registrikood 14558295, tegutsemiskoht A. Weizenbergi tn.7, Tallinn, e-posti aadress [email protected], telefon 5784 1887
Kasutaja – Internetikeskkonna registreeritud või registreerimata kasutaja
Kaupmees – Isik, kes pakub müügiks ja müüb Internetikeskkonnas kaupa või teenust, või Tuuber OÜ, kui Tuuber OÜ müüb Internetikeskkonnas ise oma nimel kaupa või teenust või isik, kelle nimel ja arvel Tuuber OÜ kaupa või teenust pakub ja müüb. Kaupmehe nimi ja asukoht on ära toodud Kauba või teenuse pakkumuses.
Kaup – Vahendaja vahendusel Kaupmehe müüdav(ad) teenus(ed) ja/või kaup(kaubad)
Müügileping – Vahendaja vahendusel Kasutaja ja Kaupmehe vahel sõlmitav leping Kauba või teenuse ostu kohta, mille tingimused on ära toodud Internetikeskkonnas olevas Kauba või teenuse pakkumuses ja Kasutaja poolsed taganemisõigused käesolevates Kasutustingimustes, kui Müügilepingus või õigusaktides ei ole sätestatud Kasutaja jaoks soodsamad taganemisõigused
Voucher – Vahendaja poolt Kliendile väljastatav tõend Müügilepingu sõlmimise ja Vahendaja juures Kauba või teenuse hinna deponeerimise kohta, mis annab Kliendile õiguse Kaubale või teenusele
Lunastusperiood – Voucheri kasutamiseks Kaupmehe poolt Müügilepingus määratud ajavahemik, millal Kliendil on õigus Kaup Kaupmehe juures Voucheri vastu kätte saada ja/või Kauba või teenuse kättesaamiseks registreerida
Kasutustingimuste ja müügipakkumises sätestatud tingimuste vastuolu korral kehtivad viimased.
Kasutustingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

2. Kasutustingimuste kohaldamine
2.1. Kasutustingimused kehtivad Kasutaja poolt Internetikeskkonna (sh foorumi) kasutamisel Vahendaja ja Kasutaja vahel tekkivate õigussuhete kohta. Internetikeskkonna kasutamise all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, Kasutajale võimaluse andmist Kauba või teenuse ostmiseks Kaupmehelt, milleks Vahendaja Internetikeskkonnas üles seadnud vastava müügikeskkonna. Samuti mõeldakse Internetikeskkonna kasutamise alla muid Internetikeskkonnas pakutavaid teenuseid.
2.2. Vahendaja ei ole Internetikeskkonna vahendusel sõlmitava Kaupmehe ja Kasutaja vahelise Müügilepingu osapool, v.a juhul, kui Vahendaja on ise samal ajal Kaupmeheks. Kui Vahendaja on ühtlasi Kaupmees, siis see on ära toodud Müügilepingu tingimustes. Müügilepingu täitmise eest, sh kuid mitte ainult Kauba või teenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi eest, vastutab üksnes Kaupmees.
2.3. Kasutustingimused kohalduvad Internetikeskkonna kasutajaks registreerunutele ja kõigile teistele Internetikeskkonna kaudu Kauba või teenuse ostjatele ning muud moodi Internetikeskkonda kasutavatele isikutele. Kasutustingimustega mitte nõustudes on Internetikeskkonna kasutamine mistahes viisil keelatud.
2.4. Kasutustingimused jõustuvad Vahendaja ja Kasutaja vahel hetkel, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse või kui Kasutaja asub Internetikeskkonda kasutama.

3. Müügilepingute vahendamine
3.1. Vahendaja pakub Kasutajatele Internetikeskkonna, kus Kasutajad võivad Kaupmehega viimase poolt esitatud tingimustel sõlmida Müügilepingu Kaupmehe poolt Internetikeskkonnas väljendatud tingimustel ja teatavaks tehtud tehnilisi etappe kasutades. Internetikeskkonna registreeritud Kasutaja poolt sõlmitud Müügileping jääb Kasutajale kättesaadavaks kuue kuu jooksul Müügilepingu sõlmimisest.
3.2 Müügilepingu sõlmivad Kasutajad Kaupmehega, kes vastutab informatsiooni õigsuse, Müügilepingu täitmise ning Kauba või teenuse olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi eest. Kasutaja sõlmib Kaupmehega müügilepingu omal vastutusel. Müügikampaania ametlik aeg arvestatakse Vahendaja serveri kella järgi, mis ei vasta alati Kasutaja veebisirvijas või arvutis nähtuvale ajale. Vahendaja ei taga, et teenus toimib kõigil veebisirvijatel.
3.3. Kaupmehe poolt pakutava Kauba või teenuse Müügilepingu sõlmimiseks deponeerib Kasutaja Internetikeskkonna vahendusel Vahendaja arvelduskontol Kaupmehe poolt määratud summa, mille laekumisega Vahendaja arvelduskontole loetakse Müügileping Kasutaja ja Kaupmehe vahel Kaupmehe poolt Müügilepingus määratud tingimustel sõlmituks. Müügilepingust tulenevad Kasutaja poolsed taganemistingimused tulenevad Kasutustingimuste punktist 5.
3.4. Kui Vahendaja võimaldab juriidilisest isikust Kasutajal Voucheri eest tasuda arve alusel, siis kohustub juriidilisest isikust Kasutaja deponeerima ostuhinna 5 päeva jooksul Vahendaja poolt vastava nõude väljastamisest ja vastavast ülekandest samal päeval või hiljemalt järgmisel tööpäeval Vahendajat e-posti teel teavitama. Juhul, kui Kasutaja 5 päeva jooksul ostuhinda ei deponeeri, siis Müügilepingut Kasutaja ja Kaupmehe vahel ei sõlmita. Juhul, kui Kasutaja vastavast ülekandest Vahendajat õigeaegselt ei teavita, kuulub ülekanne tagastamisele Kasutajale – Müügilepingut Kasutaja ja Kaupmehe vahel ei sõlmita ning Voucherit ei väljastata.
3.5. Müügilepingu sõlmides väljastab Vahendaja e-posti ja/või mobiilsõnumi vahendusel ja registreerunud Kasutajale ka Internetikeskkonnas valikmenüüs „Tellimused“ Kasutajale Voucheri, mille alusel saab Kasutaja ostetud Kaupa Kaupmehe juures tarbida või omandada. Voucherile kantakse ostetud Kauba või teenuse nimi, väärtus, Kaupmehe nimi, Lunastamisperiood, Voucheri number, QR kood, Kaupmehe ja Vahendaja kontaktandmed ning võimalikud eritingimused. Tulenevalt mobiilsõnumi mahupiirangust võib mobiilsõnumi teel saadetud Voucheri puhul selles toodud andmete hulk olla väiksem, tagades siiski minimaalse info olemasolu (sh Voucheri numbri ja koodi), mis võimaldab Voucherit kasutada. Kaupmehe juures Voucheri kasutamiseks peab Klient avaldama Kaupmehele Vahendaja poolt teatavaks tehtud Voucheri numbri ja QR-koodi väljatrükina paberil või mobiilsõnumi näitamise teel.
3.6. Kauba või teenuse tutvustused on esitatud Kaupmehe poolt ning Vahendaja ei vastuta nende õigsuse eest. Kui Kasutaja teostab taganemisõigust Vahendajat teavitades 14 päeva jooksul Müügilepingu sõlmimisest ehk Vahendaja juures Müügilepingus näidatud summa deponeerimisest, siis korraldab Müügilepingu tagasitäitmise Vahendaja Kaupmehe eest vaid juhul, kui tagasitäitmine seisneb üksnes Kasutajale Vahendaja juures deponeeritud ostuhinna tagastamises ja nimetatud ostuhinda ei ole veel Kaupmehele üle kantud. Muul juhul ja ulatuses vastutab Müügilepingu tagasitäitmise eest Kaupmees.
3.7. Vahendaja väljastatud Voucherid, sh Lunastusperioodi jooksul kasutamata, Voucherid ei ole ühelgi tingimusel osaliselt ega ka täies ulatuses rahaks vahetatavad. Juhul, kui Kasutaja ei kasuta Voucherit ära Lunastamisperioodi jooksul, siis loetakse Kasutaja oma õigusest loobunuks, millega on Kasutaja ja Kaupmehe vahel sõlmitud Müügileping koos kõikide õiguste ja kohustustega lõppenud ning Vahendaja juures deponeeritud summat Kasutajale ei tagastata.

4. Kasutaja õigused ja kohustused ning kinnitused
4.1 Kasutajal on õigus:
4.1.1 nõuda Kaupmehelt pärast Voucheri kasutamist arve esitamist;
4.1.2 esitada Vahendajale ettepanekuid Internetikeskkonna kasutajasõbralikumaks muutmiseks;
4.1.3 esitada Vahendajale pretensioone Vahendaja ja Kaupmehe tegevuse kohta, arvestades siiski, et Müügilepingu täitmise eest vastutab ainuisikuliselt Kaupmees;
4.1.4 teostada seadusest tulenevat taganemisõigust vastavalt Kasutustingimuste punktile 5.4.2.
4.2. Kasutaja kohustub:
4.2.1. esitama Internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;
4.2.2. hoolikalt kontrollima ja vastutama mistahes toimingu käigus esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Enne maksekohustuse kinnitamist kuvatakse Internetikeskkonnas kõik Kasutaja poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks, samuti Müügilepingu olulised tingimused, et Kasutajal on võimalik nendega tutvuda ja neist aru saada;
4.2.3. mitte kasutama Internetikeskkonda ebaseaduslikuks tehinguks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);
4.2.4. hoidma Internetikeskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust ning Vahendaja poolt teatavaks tehtud Voucheri numbrit ja QR-koodi nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte;
4.2.5. viivitamata elektronposti teel informeerima Vahendajat kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel esitatutega;
4.2.6. koheselt elektronposti teel informeerima Vahendajat Internetikeskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse ning Vahendaja poolt teatavaks tehtud Voucheri numbri ja/või QR-koodi kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse;
4.3. Kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisega Internetikeskkonnas, et ta:
4.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Internetikeskkonnas võimaldatud tehinguid;
4.3.2. on teadlik, et Müügilepingu sõlmib Kasutaja Kaupmehega ja Vahendaja ei vastuta ühelgi juhul Müügilepingu täitmise eest;
4.3.3. on teadlik, et Kaupmehe kampaania kestel Vahendaja juures Müügilepingus toodud summa deponeerimine toob kaasa siduva Müügilepingu;
4.3.4. on teadlik, et Kasutustingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja Vahendaja tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Kasutustingimustes selgesõnaliselt kirjas;
4.3.5. on teadlik ja nõustub sellega, et Vahendajal on õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja käesolevatele Kasutustingimustele;
4.3.6. on teadlik ja nõustub, et Vahendajal on õigus edastada Kasutaja isikuandmeid Kaupmehele;
4.3.7. on teadlik ja nõustub, et tal ei ole ühelgi juhul õigus nõuda Vahendajalt Vahendaja juures deponeeritud summalt intressi ja Voucheri, sh Lunastusperioodi jooksul kasutamata jäänud Voucheri, eest ülekantud summa tagastamist, v.a Kasutustingimuste punktis 3.6 kirjeldatud ulatuses taganemisõiguse kasutamisel;
4.3.8. on teadlik ja nõustub, et Kasutustingimustega nõustudes annab ta Vahendajale nõusoleku saata Kasutajale kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi. Uudiskirju võib Vahendaja saata Kasutajale ainult Kasutaja sellekohase nõustumise andmise korral;
4.3.9. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Internetikeskkonna kasutamisega kaasnevad tema jaoks õiguslikult siduvad kohustused.

5. Kasutaja taganemisõiguse ulatus ja teostamine
5.1. Kasutaja Müügilepingust taganemisõigus:
Kasutajal on õigus taganeda Müügilepingust, teavitades sellest Vahendajat 14 päeva jooksul vastavalt Internetikeskkonnas kättesaadava tüüpvormi kohaselt. Kauba või teenuse ostu korral võib Müügilepingust taganeda ka kauba tagastamisega taganemistähtaja jooksul. Müügilepingu puhul, mille esemeks on Kauba või teenuse üleandmine, hakkab nimetatud taganemise tähtaeg kulgema päevast, millal Kasutaja on saanud Kauba füüsiliselt enda valdusse või 1) kui Müügilepingu kohaselt tuleb Kasutajale üle anda mitu Kaupa, mis toimetatakse kohale eraldi, päevast, millal Kasutaja, on saanud viimase Kauba füüsiliselt enda valdusse; 2) kui Müügilepingu kohaselt tuleb Kaup Kasutajale üle anda mitmes osas, päevast, millal Kasutaja on saanud viimase osa füüsiliselt enda valdusse; 3) kestvuslepingu iseloomuga Müügilepingu puhul, mille esemeks on Kaupade korduv üleandmine kindlaksmääratud aja jooksul, päevast, millal Kasutaja on saanud esimese üleantava Kauba füüsiliselt enda valdusse; 4) Müügilepingu puhul, mille esemeks on teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, hakkab tähtaeg kulgema Müügilepingu sõlmimise päevast.
5.2. Kasutaja taganemisõiguse teostamise tingimused:
Kui Müügilepingu esemena anti Kasutajale üle Kaup, saadab Kasutaja ülal ära toodud Kaupmehele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest Kauba või annab Kauba üle Kaupmehele või Kaupmehe nimetatud isikule. Kasutajal ei ole Kauba tagasisaatmise kohustust juhul, kui Kaupmees on nõustunud Kaubale ise järele tulema. Kasutaja loetakse Kauba tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on Müügilepingu esemeks olnud Kauba tagasi saatnud 14-päevase tähtaja jooksul.
5.3. Kauba või teenuse tagastamisega seotud tingimused:
5.3.1. Tagastamisele kuuluva Kauba või teenuse halvenemise korral vastutab Kasutaja Kauba või teenuse kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on Kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja Kauba või teenuse olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Kasutaja käsitsema ja kasutama Kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks peab Kasutaja Kauba pakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata.
5.3.2. Kaupmehe kohustused Kasutajapoolsel taganemisel. Kaupmees või Vahendaja tema eest tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kasutajale viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel, kõik Kasutajalt Müügilepingu alusel saadud tasud, välja arvatud Kasutaja kantud Kauba või teenuse kättetoimetamise kulud. Kasutaja annab Kaupmehele nõusoleku teha tagasimakse Kaupmehe enda poolt valitud makseviisil. Kui Kasutaja on valinud Kaupmehe pakutud kõige odavamast tavapärasest Kauba või teenuse kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Kaupmees Kasutajale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
5.3.3. Kui Müügilepingu esemeks on asja üleandmine, võib Kaupmees keelduda Müügilepingu alusel saadud tasude tagasimaksmisest Kasutajale seni, kuni Kasutaja on Kaupmehele tagastanud Müügilepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et ta on selle tagasi saatnud.
5.4. Kooskõlas võlaõigusseadusega ei kohaldu Kasutustingimuste punktis 5.1. sätestatud Müügilepingust taganemise õigus kõikidele Kaupadele. Juhul, kui Müügilepingust taganemise õigus puudub on vastav informatsioon avaldatud Kauba või teenuse pakkumuse juures.
Vastavalt võlaõigusseadusele ei kohaldu taganemisõigus Müügilepingutele, mille esemeks on:
5.4.1. teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, kui Kaupmehe Müügilepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud Kasutaja sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab Müügilepingu täitmisel oma taganemisõiguse;
5.4.2. sellise asja üleandmine, teenuse osutamine või muu soorituse tegemine, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida ettevõtja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemistähtaja jooksul;
5.4.3. sellise asja üleandmine, mis on valmistatud Kasutaja esitatud nõuete järgi või mis on selgelt kohandatud konkreetse Kasutaja vajadustele;
5.4.4. sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;
5.4.5. sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;
5.4.6. sellise asja üleandmine, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
5.4.7. selliste alkohoolsete jookide üleandmine, mille hind on kokku lepitud lepingu sõlmimise ajal ning mis antakse üle rohkem kui 30 päeva möödumisel lepingu sõlmimisest ning mille tegelik väärtus sõltub turuhinna kõikumisest, mida ettevõtja ei saa mõjutada;
5.4.8. kiireloomuliste parandus- või hooldustööde tegemine, kui Kasutaja on ettevõtjalt tellinud selleks kohaletuleku;
5.4.9. suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui Kasutaja on ümbrise avanud;
5.4.10. ajalehtede, ajakirjade või muude perioodiliselt ilmuvate väljaannete üleandmine, välja arvatud selliste väljaannete tellimiseks sõlmitud kestvuslepingule;
5.4.11. majutusteenuse pakkumine, vallasasja vedu, mootorsõiduki kasutamine, toitlustamine või vaba aja veetmise teenus, kui Kaupmees kohustub eespool nimetatud lepingut sõlmides osutama teenuse teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul;
5.4.12. sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud Kasutaja eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning tarbija kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.
5.5. Kui Müügilepingus või õigusaktis on Kasutaja jaoks sätestatud Kasutajale soodsamad taganemistingimused, siis kohalduvad Müügilepingus või vastavas õigusaktis sätestatud tingimused. Vastupidisel juhul kohalduvad Kaupmehe ja Kasutaja vahel käesolevates Kasutustingimustes sätestatud taganemistingimused.
5.6. Selguse huvides osundab Vahendaja, et lisaks ülaltoodule ei kohaldu võlaõigusseaduse kohaselt Kasutaja taganemisõigus ka Müügilepingule, mis sõlmitakse:
5.6.1. sotsiaalteenuste osutamiseks;
5.6.2. tervishoiuteenuste osutamiseks;
5.6.3. hasartmängus osalemiseks;
5.6.4. reisijaveoteenuse osutamiseks;
5.6.5. kinnisasja võõrandamiseks või koormamiseks või kinnisasjaga seotud asjaõiguse käsutamiseks;
5.6.6. uue ehitise ehitamiseks või ehitise suuremahuliseks ümberehitamiseks;
5.6.7. eluruumi üürimiseks;
5.6.8. notariaalse tõestamise kaudu;
5.6.9. toiduainete, jookide või muu igapäevaseks tarbimiseks mõeldud asja kohta, mis antakse üle Kaupmehe sagedaste ja korrapäraste ringsõitude käigus Kasutaja elu-, asu- või töökohas;
5.6.10. müügiautomaate või automatiseeritud äriruume kasutades;
5.6.11 elektroonilise side teenuse osutajaga avaliku taksofoni vahendusel selle kasutamiseks või Kasutaja poolt telefoni, interneti või faksi teel loodud ühe ühenduse kasutamiseks.
5.7. Erandina on taganemisõiguse teostamine lubatud Müügilepingute puhul, mille esemeks on reisijaveoteenuse osutamise, majutusteenuse pakkumise, vallasasja veo, mootorsõiduki kasutamise, toitlustamise või vaba aja veetmise teenuse vms teenuse lepingu sõlmimise õiguse omandamine (edaspidi Teenus ja Teenuse Müügileping). Käesolev erand ei rakendu, kui on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või kui lepingu sõlmimine tähendab teatud vahendite reserveerimist, millele on taganemisõiguse kasutamise korral raske leida uut kasutajat.
5.7.1. Kasutajal on õigus taganeda Teenuse Müügilepingust Kasutustingimuste punktides 5.1.-5.3. sätestatud alustel, kui vastava lepinguga ei ole määratud kindlaks teenuse osutamist teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või kui lepingu sõlmimine ei tähenda teatud vahendite reserveerimist, millele oleks taganemisõiguse kasutamise korral raske uut kasutajat leida.
5.7.2. Olenemata Kasutustingimuste punktis 5.7.1. sätestatust lõppeb Kasutaja taganemisõigus Teenuse Müügilepingust hetkel, mil Kasutaja on edastanud Kaupmehele broneerimise soovi, informeerinud Kaupmeest Voucheri olemasolust või Voucheri kasutamise soovist ja saanud kätte Müügilepingu kinnituse, millega on määratud kindlaks teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või teatud vahendite reserveerimine. Müügilepingu kinnitusega on võrdsustatud ka teenuse kasutamiseks registreerimine mistahes sidevahendi abil või Kaupmehe juures kohapeal.
5.8. Kaupmehe Müügilepingust taganemisõigus:
5.8.1. Kaupmehel on lisaks seaduses sätestatule õigus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda, kui ilmnevad müügipakkumises sätestatud asjaolud või asjaolud, mille tõttu ei ole võimalik Kaupa ettenähtud ajavahemiku jooksul Kasutajale kätte toimetada ja Kaupmees on lõpetanud Kauba või teenuse pakkumise osaliselt või täies ulatuses. Müügilepingust taganemiseks esitab Kaupmees avalduse ja tagastab Kasutaja poolt Müügilepingu alusel Kaupmehele makstud tasud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooskul alates taganemisavalduse esitamisest.

6. Vahendaja õigused ja vastutus
6.1. Vahendajal on õigus:
6.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine ja eemaldada Kasutaja Internetikeskkonnast, kui Vahendaja kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või seadusvastaselt;
6.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal Internetikeskkond maha või selle toimimine peatada;
6.1.3. jälgida Internetikeskkonnas toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt Internetikeskkonna kasutamist;
6.1.4. omal valikul, kas piirama või tühistama põhjusi esitamata Kasutaja Internetikeskkonna kasutamisõiguse, sh muutma Internetikeskkonnas Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgema Kasutaja kasutajakonto ja mitte võimaldama tal uuesti registreeruda juhul, kui Kasutaja:
(i) rikub Kasutustingimusi või nendest tulenevaid Kasutaja kohustusi;
(ii) on esitanud Internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel või Internetikeskkonna kasutamisel informatsiooni, mis on ebaõige, eksitav ja/või ebatäpne;
(iii) teadlikult ja tahtlikult levitab Internetikeskkonnas valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt või kahjustab muud moodi Vahendaja hinnangul Internetikeskkonda või Vahendajat või teisi isikuid;
(iv) käitub muud moodi vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;
6.1.5. saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi, uudiskirju ja muid teadaandeid ning küsitlusi.
6.2. Vahendaja ei vastuta ühelgi juhul:
6.2.1. kolmandate isikute poolt Internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste, foorumis avaldatud kommentaaride ja muude Internetikeskkonnas avaldatud informatsiooni eest. Juhul, kui õigusaktidest tulenevalt kaasneb Vahendajal Internetikesskonnas avaldatu osas siiski vastutus, siis on see vastutus piiratud 50 euroga;
6.2.2. Vahendaja ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult Vahendaja klienditeenindusele;
6.2.3. Kasutajale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud Kasutaja Internetikeskkonna salasõna ja kasutajatunnuse ja/või Vahendaja juures summa deponeerimisel temale teatavaks tehtud Voucheri numbri ja QR koodi kolmandate isikute poolt kasutamisest.

7. Poolte teated
7.1. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ning Vahendaja vahel toimub elektroonilises vormis poolte poolt Internetikeskkonnas teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile ja sellest on möödunud 3 tööpäeva.
7.2. Juhul kui Voucher ei ole saadetud Kasutaja e-posti aadressile kolme tunni jooksul Kasutaja poolt raha deponeerimisest Vahendaja juures või kui mistahes muu teave või kinnitus, mida kasutaja Vahendajalt ootab, ei ole saabunud Kasutaja e-posti aadressile mõistliku aja jooksul, peab Kasutaja sellest koheselt Vahendajat informeerima.

8. Intellektuaalne omand
8.1. Vahendaja Internetikeskkond ja selle osad (sh kuid mitte ainult Vahendaja veebilehe graafiline liides ja müügipakkumused, pildid ja Kaupmehe kaubamärgid jmt) ning sellega seotud tarkvara, Vahendaja kaubamärk ja antud Kasutustingimuste tekst ning muud Vahendaja autoriõigusega kaitstavad objektid Internetikeskkonnas on eraldi autoriõigusega kaitstud teosteks, mida ei ole Kaupmehel ega Kasutajatel õigus Kasutajaks oleku ajal ja ka pärast seda Vahendaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. Vaidluse korral loetakse, et tegemist on tegemist autoriõigusega kaitstava objektiga, mille autoriõigused kuuluvad Vahendajale.

9. Kasutaja isikuandmete töötlemine
9.1. Isikuandmeid, mida Vahendaja on saanud Kasutajalt Internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel ja/või Internetikeskkonna kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta Vahendaja juures muul viisil Internetikeskkonna kasutamise teel, on Vahendajal õigus isikuandmete kaitse seaduse mõistes töödelda käesolevas peatükis sätestatud tingimustel.
9.2. Töödeldavate isikuandmete alla kuuluvad Kasutaja nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, pangakonto number, vanus, isikukood, elukoha- või tarneaadress, küsitluste kaude saadud andmed perekonnaseisu, sissetuleku, soo, vanuse laste arvu, hariduse ja tarbimiseelistuste kohta ning muud sarnased andmed, mis on vajalikud Kauba või teenuse pakkumiseks. Lisaks kuuluvad töödeldavate isikuandmete hulka Kasutaja poolt Facebook Connecti kasutamisel Vahendajale kättesaadavaks tehtavad Kasutaja foto, nimi, vanus (juhul, kui info on avatud), sugu (juhul, kui info on avatud) ning elukoha linn ja riik (juhul, kui info on avatud). Samuti Kasutaja Facebooki sõprade nimed, fotod ning elukoha linn ja riik (juhul, kui need on avatud).
9.3. Vahendaja kasutab isikuandmeid Kasutajatele teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb mõista Internetikeskkonnas Kasutajatele kaupade ja teenuste vahendamist ning Kasutajate omavaheliseks suhtluseks foorumi pakkumist ja Kasutajatele võimalikult soodsate ning personaliseeritud pakkumiste korraldamist.
9.4. Kasutaja annab Vahendajale nõusoleku Kasutaja isikuandmete töötlemiseks käesolevas peatükis sätestatud mahus ja eesmärkidel. Kasutajal on õigus Vahendajale antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist, millega ühtlasi kaasneb Kasutaja Internetikeskkonna konto sulgemine. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
9.5. Vahendaja ei anna Kasutaja isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud seadustega ettenähtud juhtudel.

10. Kasutustingimuste muutmine
10.1. Vahendajal on igal ajal õigus ühepoolselt Internetikeskkonna ja teenuste arengust tulenevalt Internetikeskkonda ja Kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, sh Internetikeskkond lõpetada.
10.2. Vahendaja kohustub teavitama Kasutajat Kasutustingimuste muudatustest ja täiendustest Internetikeskkonnas avaldatavate vastavate teadete kaudu.
10.3. Kasutustingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Internetikeskkonnas ja Kasutaja poolt nendega Internetikeskkonnas nõustumise kinnitamisest.

11. Küpsiste kasutamine
11.1 Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms.
Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.
11.2 Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

Vahendaja kasutab järgmiseid küpsiseid:

  • Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.
  • Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Tuuberi veebilehtedel.

Täpsemalt öeldes kasutab Vahendaja:

  • analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised.
  • reklaamiküpsiseid, mida aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame. Näiteks kodulehekoolitused.ee lehele on lisatud Facebook Pixel kood ning kui te ei soovi Tuuberi veebilehe reklaami enam Facebookis näha, siis võite selle keelata. Avage https://www.facebook.com/ads/preferences ja kustutage “Reklaamijad, kellega oled suhelnud” valiku alt Tuuber.
  • kolmandate osapoolte küpsiseid, nt Youtube ja Google Maps. Asukoha kaarti ja videosid ei näidata, kui pole nõustunud privaatsustingimustega. Selleks, et see tehniliselt oleks võimalik, kasutame Avada kujunduse poolt loodud privacy_embeds küpsist.

11.3 Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:
Internet Explorerhttp://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefoxhttp://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safarihttps://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

12. Ostuprotsessi kirjeldus ja tingimused
12.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on vajutanud nupule „Osta“ või “Lisa ostukorvi”, seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist või alustada tellimist. Ostukorvis olevaid tooteid on võimalik enne tellimuse vormistamist lisada, vahetada või kustutada.
12.2. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust teenusest.
12.3. Tuuber.ee müügiportaalis on ostetavad kupongid üldjuhul nimetatud kui „Voucher“ või “Kinkekaart”.
12.4. Tellimuse vormistamiseks tuleb kinnitada Ostukorvi sisu, kus Klient peab vajadusel sisestama küsitud andmed ning valima endale sobiva makseviisi, valides ühe pakutavateest pangalinkidest. Pangalingile vajutades, suunatakse Klient panka tellimuse eest tasumiseks. Leping loetakse Poolte vahel sõlmituks Kliendi poolt tuuber.ee-le tasumise momendist arvates v.a juhul, kui tellimus sisaldab kaupasid või teenuseid, mis vastavalt Eesti Vabariigi seadusele vajavad Kliendi isiku vanuse tuvastamist. Sellisel juhul jõustub Leping pärast Tellimuse eest tasumist ja isiku vanuse tuvastamist.
12.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine.
12.6. Kauba või teenuse eest tasumisel võib tuuber.ee nõuda maksekinnituse saatmist e-kirjaga aadressile [email protected] juhul kui peaks see osutuma vajalikuks (eelkõige tõrked panga infosüsteemide töös vms).

13. Voucheri (teenuse) tagastamise õigus
13. Kliendil on õigus kasutamata voucher tagastada 14 päeva jooksul juhul kui Teenuse ost (müügilepingu sõlmimine) on sooritatud Interneti või muu sidevahendi teel, eelkõige läbi tuuber.ee keskkonna.
13.1 Taganemisavaldus tuleb saata tuuber.ee-le läbi ANKEEDI või e-posti aadressil [email protected] 14 päeva jooksul.
13.2 Tagastatavat teenust/voucherit saab vaid vastava kokkuleppe korral vahetada uue teenuse vastu tuuber.ee e-poe tootevalikust.
13.3 Tuuber.ee kannab voucheri tagastamisel tasutud summa Kliendile tagasi 14 kalendripäeva jooksul alates müügilepingust taganemise teate kätte saamisest ja eeldusel, et selle aja jooksul on tagastatav ning kasutamata voucherikood jõudnud tuuber.ee-ni. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus laekumine tuuber.ee e-poele, kui ei ole Poolte vahel kokku lepitud teisiti.
13.4 Lepingu sõlmimise ehk Kauba ostu puhul, mille esemeks on teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, hakkab käesolevate Kasutustingimuste punktis nr 13 nimetatud tähtaeg kulgema lepingu sõlmimise/ostu sooritamise päevast arvates.
13.5 Lepingust taganemist käesolevates Kasutustingimustes ja seadust sätestatut järgides tõendab tarbija.
13.6 Lisaks käesolevates Kasutustingimustes sätestatule võib tuuber.ee keelduda ka muude Kaupade/Teenuste/Voucherite tagasi võtmisest kui selline õigus tuleneb seadusest ja/või lepingust.

14. Lõpptingimused
14.1. Internetikeskkonna kasutamisest tulenevale õigussuhtele Kasutaja ja Vahendaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kasutaja ja Kaupmehe vahelisele Müügilepingust tulenevale õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja/või Kaupmehe poolt Müügilepingus sätestatud riigi õigusakte ja/või rahvusvahelise õiguse sätteid. Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisel on Kasutajal õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).
14.2. Internetikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Vahendaja ning Kaupmees lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse tarbijavaidluste komisjon. Tarbijakaitse seaduse kohaselt on komisjoni pädevuses lahendada lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kui pool ei ole nimetatud komisjoni otsusega nõus, siis lahendab vaidluse kohus.
14.3. Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.
14.4. Kasutustingimused kehtivad Internetikeskkonna kasutamisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Vahendaja vaheliste Kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.